Citáty o Náboženství

Citáty o Náboženství: ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí. -Proverbs 5:10


ať-se-tvou-silou-nesytí-cizá-a-ovocem-tvého-trápení-dům-cizí
Citáty o Náboženství:


david-řeklkdo-udeří-na-jebúsejce-první-stane-se-vůdcem-a-velitelem-první-pronikl-nahoru-jóab-syn-serújin-a-tak-se-stal-vůdcem
Citáty o Náboženství:


támar-tedy-š-do-domu-svého-bratra-amnóna-on-žel-vzala-těsto-uhnětla-a-před-jeho-očima-udělala-srdíčka-a-připravila
Citáty o Náboženství:


ten-vykoná-smírčí-obřady-za-velesvatyni-vykoná-smírčí-obřady-za-stan-setkávání-a-za-oltář-také-za-kněze-i-za-shromáždění-všeho
Citáty o Náboženství:


jen-maličko-jsi-ho-omezil-že-není-roven-bohu-korunuješ-ho-slávou-a-důstojností
Citáty o Náboženství:


kenaan-zplodil-sidóna-svého-prvorozeného-a-ché
Citáty o Náboženství:


v-solné-pláně-žírnou-zemi-pro-zlobu-těch-kdo-v-ní-sídlí
Citáty o Náboženství:


pak-na-tebe-přivedou-shromáždění-budou-tě-kamenovat-kameny-a-sekat-svými-meči
Citáty o Náboženství:


po-achítofelovi-jójada-syn-benajášův-a-ebjátar-velitelem-králova-vojska-byl-jóab
Citáty o Náboženství:


pohlédl-na-něj-a-pln-bázně-řekl-co-přeješ-pane-anděl-odpověděl-bůh-přijal-tvé-modlitby-a-almužny-a-pamatuje-na-tebe
Citáty o Náboženství:


když-to-důstojník-uslyšel-šel-k-veliteli-a-hlásil-mu-to-Řekl-mu-co-chceš-dělat-ten-člověk-římský-občan
Citáty o Náboženství: Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho dopravili do Antipatridy. -Acts 23:31


vojá-tedy-podle-rozkazu-vzali-pavla-a-během-noci-ho-dopravili-do-antipatridy
Citáty o Náboženství: Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla. -Judges 6:4


položili-se-proti-nim-a-čili-úrodu-země-až-po-cestu-do-gázy-neponechávali-v-izraeli-k-obživě-ani-ovci-ani-býka-ani-osla
Citáty o Náboženství:


Áron-to-tedy-ulož-před-schránou-svědectví-aby-to-bylo-opatrováno-jak-hospodin-mojžíšovi-přikázal
Citáty o Náboženství:


jestliže-však-někdo-udeří-někoho-železným-předmětem-takže-ten-člověk-zemře-to-vrah-a-vrah-musí-zemřít
Citáty o Náboženství:


když-ježíš-vyšel-z-chrámu-a-odcházel-odtud-přistoupili-k-němu-učední-a-ukazovali-mu-chrámové-stavby
Citáty o Náboženství:


a-on-přede-všemi-zapřel-nevím-co-mluvíš
Citáty o Náboženství:


plodí-trápení-a-rodí-čemnosti-jejich-lůno-připravuje-lest
Citáty o Náboženství:


není-tomu-tak-kdo-obviní-mě-ze-lži-kdo-moji-řeč-za-nic-nemá
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


když-ji-nalezne-vezme-ji-s-radostí-na-ramena
Citáty o Náboženství: I přišli poslové do Gibeje Saulovy a přednesli ta slova lidu. Všechen lid se dal do hlasitého pláče. -1 Samuel 11:4


i-přišli-poslové-do-gibeje-saulovy-a-přednesli-slova-lidu-všechen-lid-se-dal-do-hlasitého-pláče
Citáty o Náboženství:


hospodine-rozpomeň-se-na-rouhání-nepřítele-na-zbloudilý-lid-jenž-zneváž-tvé-jméno
Citáty o Náboženství:


láska-nezná-strach-dokonalá-láska-strach-zahání-vždyť-strach-působí-muka-a-kdo-se-bojí-nedošel-dokonalosti-v-lásce
Citáty o Náboženství: jejichž stezky jsou křivolaké; jsou neupřímní na každém kroku. -Proverbs 2:15


jejichž-stezky-jsou-křivolaké-jsou-neupřímní-na-každém-kroku
Citáty o Náboženství:


neodpovídej-hlupákovi-podle-jeho-pošetilosti-abys-nebyl-jako-on
Citáty o Náboženství:


běda-tě-kdo-v-provazech-šalby-vleč-nepravost-jako-by-v-postraňcích-táhli-povoz-hříchu
Citáty o Náboženství:


vždyť-dímónské-vody-jsou-plné-krve-proto-ště-ví-dopustím-na-dímón-lva-na-moábce-kteří-vyvázli-i-na-ty-kteří-zůstali-v-zemi
Citáty o Náboženství:


slovo-hospodinovo-které-se-stalo-k-proroku-jeremjášovi-o-pelištejcích-než-farao-dobyl-gázu
Citáty o Náboženství:


přitom-není-třeba-dělat-vyúčtování-za-stříbro-které-se-jim-vydá-protože-jednají-poctivě
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství: Synové Jishárovi: přední Šelómít. -1 Chronicles 23:18


Citáty o Náboženství:


jsem-jist-že-ani-smrt-ani-život-ani-andělé-ani-mocnosti-ani-přítomnost-ani-budoucnost-ani-žádná-moc
Citáty o Náboženství:


avšak-aby-s-námi-bydlili-jako-jeden-lid-svolí-ti-muži-jen-tehdy-dá-li-se-u-nás-každý-mužského-pohlaví-obřezat-jako-jsou-obřezá-oni
Citáty o Náboženství: Ještě téhož dne promluvil Hospodin k Mojžíšovi: -Deuteronomy 32:48


ještě-téhož-dne-promluvil-hospodin-k-mojžíšovi
Citáty o Náboženství:


tu-řekl-hospodin-jozuovi-neboj-se-jich-neboť-já-zítra-v-tuto-dobu-vydám-izraeli-všechny-skolené-jejich-koně-ochromíš-a-jejich-vozy
Citáty o Náboženství: Izraelci otročili moábskému králi Eglónovi osmnáct let. -Judges 3:14


izraelci-otročili-moábskému-králi-eglónovi-osmnáct-let
Citáty o Náboženství:


způsobil-jsem-že-jste-neměli-co-do-úst-v-žádném-svém-městě-že-jste-měli-nedostatek-chleba-na-všech-svých-místech-a-přece-jste-se-ke
Citáty o Náboženství:


potom-dal-v-ninive-rozhlásit-podle-vů-krá-a-jeho-mocných-rádců-lidé-ani-zvířata-skot-ani-brav-ať-nic-neokusí-ať-se-nepasou-a-nepijí-vodu
Citáty o Náboženství:


nikdo-ať-nemyslí-sám-na-sebe-nýbrž-ať-má-ohled-na-druhého
Citáty o Náboženství: Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Acháji. -1 Thessalonians 1:7


tak-jste-se-stali-příkladem-všem-věřícím-v-makedonii-a-v-acháji
Citáty o Náboženství:


ke-svícnu-zhotovil-také-sedm-kahánků-nůžky-na-knoty-a-pánve-z-čistého-zlata-na-oharky
Citáty o Náboženství: Hospodin promluvil k Áronovi: -Leviticus 10:8


Citáty o Náboženství:


manasesovci-ve-svých-rodopisech-podle-čeledí-otcovských-rodů-do-jmenného-seznamu-byl-zapsán-od-dvacetiletých-výše-každý-kdo-byl-schopen
Citáty o Náboženství:


bileám-řekl-balákovi-postav-se-u-své-zápalné-oběti-a-já-půjdu-snad-se-hospodin-se-mnou-setká-co-mi-ukáže-to-ti-oznámím-potom-odešel
Citáty o Náboženství:


od-beríovců-také-od-chebera-cheberská-čeleď-od-malkíela-malkíelská-čeleď
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


uplynula-řada-dnů-a-potok-vyschl-protože-v-zemi-nenastaly-deště
Citáty o Náboženství:


tu-řekl-elijáš-všemu-lidu-přistupte-ke-mně-všechen-lid-k-němu-přistoupil-a-on-opravil-pobořý-hospodinův-oltář
Citáty o Náboženství:


což-jste-se-neptali-mimojdoucích-neporozuměli-jste-jejich-znamením
Citáty o Náboženství:


snaž-jsem-se-vám-porozumět-avšak-jóba-nikdo-neusvědč-žádný-z-vás-neodpověděl-na-jeho-řeči
Citáty o Náboženství:


pak-jsem-zlomil-druhou-hůl-pouto-na-znamení-že-ruším-bratrství-mezi-judou-a-izraelem
Citáty o Náboženství:


přinášíš-li-tedy-svůj-dar-na-oltář-a-tam-se-rozpomeneš-že-tvůj-bratr-má-něco-proti-tobě
Citáty o Náboženství:


a-jestliže-zdravíte-jenom-své-bratry-co-činíte-zvláštního-což-i-pohané-nečiní-totéž
Citáty o Náboženství: On však mluvil o chrámu svého těla. -John 2:21


on-však-mluvil-o-chrámu-svého-tě
Citáty o Náboženství:


v-třicátém-osmém-roce-vlády-judského-krá-azarjáše-se-stal-králem-nad-izraelem-v-samaří-zekarjáš-syn-jarobeámův-kraloval-š-měsíců
Citáty o Náboženství:


izajáš-poruč-vezměte-suché-fíky-vzali-a-přiložili-na-vřed-a-chizkijáš-zůstal-naživu
Citáty o Náboženství:


utištěného-zachrání-skrze-jeho-utrpení-otevře-mu-ucho-skrze-útlak
Citáty o Náboženství:


ustanovím-nad-nimi-jednoho-pastýře-který-bude-pást-davida-svého-služebníka-ten-bude-pást-a-ten-bude-jejich-pastýřem
Citáty o Náboženství:


a-ty-synu-budeš-nazván-prorokem-nejvyššího-neboť-půjdeš-před-pánem-abys-mu-připravil-cestu
Citáty o Náboženství:


dnes-se-vám-narodil-spasitel-kristus-pán-v-městě-davidově
Citáty o Náboženství:


lidé-mu-oznámili-tvoje-matka-a-bratři-stojí-venku-a-chtějí-se-s-tebou-setkat
Citáty o Náboženství:


když-pak-onen-služebník-řekne-'můj-pán-dlouho-nejde'-a-začne-bít-sluhy-i-služky-jíst-a-pít-i-opíjet-se
Citáty o Náboženství: Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém domě: -Psalms 101:2


obezřetně-půjdu-bezúhonnou-cestou-kdy-už-ke-mně-přijdeš-budu-žít-v-bezúhonnosti-srdce-ve-svém-domě
Citáty o Náboženství:


ten-zavede-sidkijáše-do-babylóna-a-bude-tam-dokud-jej-nenavštívím-výrok-hospodinův-i-když-budete-proti-kaldejcům-bojovat-nic-se-vám
Citáty o Náboženství:


přitáhne-na-něj-pronárod-ze-severu-ten-jeho-zemi-zpustoší-nikdo-v-ní-nebude-bydlet-ani-člověk-ani-dobytek-všichni-odejdou-jako-psanci
Citáty o Náboženství:


ti-všichni-pocházeli-ze-synů-obéd-edómových-jejich-synové-a-bratři-byli-stateční-muži-schopní-k-službě-celkem-dvaašedesát
Citáty o Náboženství:


tak-prorokovali-všichni-proroci-vytáhni-proti-rámotu-v-gileá-budeš-mít-úspěch-hospodin-jej-vydá-králi-do-rukou
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


budeš-ho-kamenovat-dokud-nezemře-protože-tě-usiloval-odvést-od-hospodina-tvého-boha-který-tě-vyvedl-z-egyptské-země-z-domu-otroctví
Citáty o Náboženství: