Citáty o Náboženství

Citáty o Náboženství: ať se tvou silou nesytí cizáci a ovocem tvého trápení dům cizí. -Proverbs 5:10


ať-se-tvou-silou-nesytí-cizá-a-ovocem-tvého-trápení-dům-cizí
Citáty o Náboženství:


david-řeklkdo-udeří-na-jebúsejce-první-stane-se-vůdcem-a-velitelem-první-pronikl-nahoru-jóab-syn-serújin-a-tak-se-stal-vůdcem
Citáty o Náboženství:


támar-tedy-š-do-domu-svého-bratra-amnóna-on-žel-vzala-těsto-uhnětla-a-před-jeho-očima-udělala-srdíčka-a-připravila
Citáty o Náboženství:


ten-vykoná-smírčí-obřady-za-velesvatyni-vykoná-smírčí-obřady-za-stan-setkávání-a-za-oltář-také-za-kněze-i-za-shromáždění-všeho
Citáty o Náboženství:


jen-maličko-jsi-ho-omezil-že-není-roven-bohu-korunuješ-ho-slávou-a-důstojností
Citáty o Náboženství:


kenaan-zplodil-sidóna-svého-prvorozeného-a-ché
Citáty o Náboženství:


v-solné-pláně-žírnou-zemi-pro-zlobu-těch-kdo-v-ní-sídlí
Citáty o Náboženství:


pak-na-tebe-přivedou-shromáždění-budou-tě-kamenovat-kameny-a-sekat-svými-meči
Citáty o Náboženství:


po-achítofelovi-jójada-syn-benajášův-a-ebjátar-velitelem-králova-vojska-byl-jóab
Citáty o Náboženství:


pohlédl-na-něj-a-pln-bázně-řekl-co-přeješ-pane-anděl-odpověděl-bůh-přijal-tvé-modlitby-a-almužny-a-pamatuje-na-tebe
Citáty o Náboženství:


když-to-důstojník-uslyšel-šel-k-veliteli-a-hlásil-mu-to-Řekl-mu-co-chceš-dělat-ten-člověk-římský-občan
Citáty o Náboženství: Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho dopravili do Antipatridy. -Acts 23:31


vojá-tedy-podle-rozkazu-vzali-pavla-a-během-noci-ho-dopravili-do-antipatridy
Citáty o Náboženství: Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani býka ani osla. -Judges 6:4


položili-se-proti-nim-a-čili-úrodu-země-až-po-cestu-do-gázy-neponechávali-v-izraeli-k-obživě-ani-ovci-ani-býka-ani-osla
Citáty o Náboženství:


Áron-to-tedy-ulož-před-schránou-svědectví-aby-to-bylo-opatrováno-jak-hospodin-mojžíšovi-přikázal
Citáty o Náboženství:


jestliže-však-někdo-udeří-někoho-železným-předmětem-takže-ten-člověk-zemře-to-vrah-a-vrah-musí-zemřít
Citáty o Náboženství:


když-ježíš-vyšel-z-chrámu-a-odcházel-odtud-přistoupili-k-němu-učední-a-ukazovali-mu-chrámové-stavby
Citáty o Náboženství:


a-on-přede-všemi-zapřel-nevím-co-mluvíš
Citáty o Náboženství:


plodí-trápení-a-rodí-čemnosti-jejich-lůno-připravuje-lest
Citáty o Náboženství:


není-tomu-tak-kdo-obviní-mě-ze-lži-kdo-moji-řeč-za-nic-nemá
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství:


když-ji-nalezne-vezme-ji-s-radostí-na-ramena
Citáty o Náboženství: I přišli poslové do Gibeje Saulovy a přednesli ta slova lidu. Všechen lid se dal do hlasitého pláče. -1 Samuel 11:4


i-přišli-poslové-do-gibeje-saulovy-a-přednesli-slova-lidu-všechen-lid-se-dal-do-hlasitého-pláče
Citáty o Náboženství:


hospodine-rozpomeň-se-na-rouhání-nepřítele-na-zbloudilý-lid-jenž-zneváž-tvé-jméno
Citáty o Náboženství:


láska-nezná-strach-dokonalá-láska-strach-zahání-vždyť-strach-působí-muka-a-kdo-se-bojí-nedošel-dokonalosti-v-lásce
Citáty o Náboženství: jejichž stezky jsou křivolaké; jsou neupřímní na každém kroku. -Proverbs 2:15


jejichž-stezky-jsou-křivolaké-jsou-neupřímní-na-každém-kroku
Citáty o Náboženství:


neodpovídej-hlupákovi-podle-jeho-pošetilosti-abys-nebyl-jako-on
Citáty o Náboženství:


běda-tě-kdo-v-provazech-šalby-vleč-nepravost-jako-by-v-postraňcích-táhli-povoz-hříchu
Citáty o Náboženství:


vždyť-dímónské-vody-jsou-plné-krve-proto-ště-ví-dopustím-na-dímón-lva-na-moábce-kteří-vyvázli-i-na-ty-kteří-zůstali-v-zemi
Citáty o Náboženství:


slovo-hospodinovo-které-se-stalo-k-proroku-jeremjášovi-o-pelištejcích-než-farao-dobyl-gázu
Citáty o Náboženství:


přitom-není-třeba-dělat-vyúčtování-za-stříbro-které-se-jim-vydá-protože-jednají-poctivě
Citáty o Náboženství:


Citáty o Náboženství: Synové Jishárovi: přední Šelómít. -1 Chronicles 23:18


Citáty o Náboženství:


jsem-jist-že-ani-smrt-ani-život-ani-andělé-ani-mocnosti-ani-přítomnost-ani-budoucnost-ani-žádná-moc
Citáty o Náboženství:


avšak-aby-s-námi-bydlili-jako-jeden-lid-svolí-ti-muži-jen-tehdy-dá-li-se-u-nás-každý-mužského-pohlaví-obřezat-jako-jsou-obřezá-oni
Citáty o Náboženství: Ještě téhož dne promluvil Hospodin k Mojžíšovi: -Deuteronomy 32:48


ještě-téhož-dne-promluvil-hospodin-k-mojžíšovi