Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím


Člověk-chce-být-velký-a-vidí-že-malý-chce-být-šťastný-a-vidí-že-žalostný-chtěl-by-být-dokonalý-a-vidí-že-má-plno-nedostatků
blaise pascalČlověkchcebýtvelkývidížemalýťastnýžalostnýchtělbydokonalýmplnonedostatkůabyholidémilovalictilijehovadynezasloužínicjinéhonežoklivilipohrdalijímČlověk chcechce býtbýt velkýje malýchce býtbýt šťastnýje žalostnýchtěl byby býtbýt dokonalýmá plnoplno nedostatkůchtěl byby abyaby hoho lidélidé milovaliže jehojeho vadyvady sisi nezasloužínezaslouží nicnic jinéhonež abyaby sisi hoho ošklivilipohrdali jímČlověk chce býtchce být velkýže je malýchce být šťastnýšťastný a vidíže je žalostnýchtěl by býtby být dokonalýže má plnomá plno nedostatkůchtěl by abyby aby hoaby ho lidého lidé milovalimilovali a ctiliže jeho vadyjeho vady sivady si nezasloužísi nezaslouží nicnezaslouží nic jinéhonež aby siaby si hosi ho oškliviliošklivili a pohrdalia pohrdali jím

Jako člověk, když má díru v sukni, ne hned ji zavrže, ale opravuje ji vždy pomalu, dokudž vidí, že můž býti opravena. Tak i Pán ne ihned zavrže hříšníka, ale častokrát navštěvuje a očekává. Ale když je vidí, že nemohou být ztrestáni, opustí je a zavrže, jakož učinil to Izraelským, když je chtěl shromážditi. (Pochodně zažžená)Příjde-li člověk ráno z tmavé ložnice do obývacího pokoje, vidí například všechno v namodralém světle. I nejtemnější stíny jsou projasněny. Po chvíli si zvykne na světlo, stíny se stanou hlubšími a člověk vidí vše ostřeji. Chce-li nyní namalovat takovou náladu, právě to, co ho uchvátilo, tuto modrou, jasnou ranní náladu, pak nemůže pouze sedět a zírat na každý předmět a všechno namalovat  tak jak to vidí , musí malovat  tak, jak to má být , jak to vypadalo, když ho motiv uchvátil. A jestliže člověk neumí malovat zpaměti, ale potřebuje modely, pak to prostě špatné dopadneKaždý dobře vidí to, co vidí, ale nikdo se nemá dost na pozoru před svou nevědomostí a snadno věří, že to, co na věci vidí, je vše, co tam může vidětStaré sochy vždycky zpodobňují Spravedlnost slepou. Ale co když vidí, co když vidí všechno a její Oko je chladné a nemilosrdné? Kdo by mohl být v bezpečí před takovým pohledem?... /Inkarceron/Vím, co lidé vidí, když se na mě podívají. Většina z nich nic neřekne, protože nejsou pitomci, ale já vím, co vidí. Je to takové od mých deseti let. A nic se nezměnilo. – A co vidí, Callo? Musím to říct opravdu nahlas? Myslím, že je to očividné. – Jo, je to očividné. – Myslím, že se musím vrátit…. (Jax políbil Callu) Tys mě políbil. – Jo. Políbil. (Zůstaň se mnouČlověk žije a pohybuje se v tom, co vidí, ale vidí jen to, co si představuje